Dmitri Shostakovich: Moskva, Cheryomushki: Galop (Act 2)

Date: 15.03.2023
Konserttitalo, Kotka, FI
Performer: Kymi Sinfonietta
Conductor: Jukka Myllys